Regulamin Przedszkola
Opracowany na podstawie Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach
zaopiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogicznąw dniu28.08.2012r.

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola. 

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 630 – 1600Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 630 – 800. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 3. W godzinach: 800 - 1300 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci odbiera się w godzinach: 1300  – 1600 

§ 4

 1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

§ 5

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 6

Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

§ 7

W przedszkolu funkcjonuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci załącznik 1.

II. PRAWA DZIECI

§ 7

Dzieci mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
 3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 4. Poszanowania godności osobistej.
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb. 

III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 IV. PRAWA RODZICÓW

§ 9

Rodzice mają prawo do:

 1. Poznania treści statutu przedszkola.
 2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
 7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
 8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

 V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola.
 2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad zawartych w załączniku 2.
 3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 5.  Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  
 6.  Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkolai Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 12

Wszystkich pracowników przedszkola

oraz rodziców i opiekunów

obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.