KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3

IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH

na lata 2015-2019

 

Zatwierdzona do realizacji w  Miejskim Przedszkolu nr 3                im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

Uchwałą Nr 3/2015  Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2015 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                   Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach                                                                 w Żarach

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja

Miejskiego Przedszkola nr 3

 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 w Żarach

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się  na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach jest instytucją edukacyjną wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci.

Tworzymy warunki do wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym.

Myślą wiodącą w działaniach edukacyjnych jest zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości i akceptacji wszystkich dzieci.

Stwarzamy okazje edukacyjne wykorzystujące nowoczesne trendy i innowacje pedagogiczne wspierające i wspomagające potencjał rozwojowy każdego dziecka.

 

Wizja

Miejskiego Przedszkola nr 3

im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocyw Żarach

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

Nasze przedszkole – przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców

Wspieramy  aktywność i kreatywność dzieci, pomagamy w rozwoju ich talentów, wspieramy                   w pokonywaniu barier. Promujemy działania zmierzające do wzmocnienia więzi ze środowiskiem lokalnym. Tworzymy warunki do wychowania optymistów  - ludzi potrafiących dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi.

Tworzymy warunki do budowania poczucia tożsamości i przynależności u dzieci w oparciu                    o kulturę, tradycje i zwyczaje naszego regionu. Respektujemy podstawy programowe opracowane przez MEN oraz potrzeby edukacyjne środowiska. Wdrażamy innowacyjne działania edukacyjne wspierające rozwój dzieci. Korzystamy z nowoczesnych środków oraz pomocy dydaktycznych. Permanentnie doskonalimy kadrę pedagogiczną.

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Miejskiego Przedszkola  3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach  

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywne, dociekliwe i ambitne, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

 

NASZ ABSOLWENT JEST :

 

·       Otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi

·       Wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

·       Odpowiednio przygotowany do podjęcia nauki w szkole

·       Odpowiedzialny za swoje zachowanie

·       Aktywny, dociekliwy i kreatywny

 

NASZ ABSOLWENT ZNA :

 

·       Swoje miejsce w świecie- jestem Polakiem, Swoje miejsce w świecie- jestem Polakiem, mieszkam  w Polsce, mówię po polsku

·       Symbole narodowe i szanuje je

·       Swoje zalety i mocne strony

 

NASZ ABSOLWENT UMIE :

 

·       Akceptować siebie i innych

·       Komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

·       Obcować ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką

·       Dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

·       Być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

·       Okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym

 

 

Model absolwenta opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia.23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wszystkich typów szkól – Dz. U. z dn.15.01.2009 r. nr 4 poz.17

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach mieści się w budynku przy ulicy 11 Listopada22.  Budynek jest dwupiętrowy, przystosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Sale przedszkolne są duże, przestronne   wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty (opatrzone stosownymi certyfikatami), a także  pomoce do  zajęć edukacyjnych oraz zabawki.

W przedszkolu organizowane  są za  zgodą rodziców zajęcia dodatkowe  z rytmiki, logopedii, religii, karate, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego . Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne .

W przedszkolu  realizowane są innowacje pedagogiczne, programy i projekty  o zasięgu regionalnym                    i ogólnopolskim  wspierające i wspomagające rozwój dzieci.

Przedszkole posiada własną kuchnię , która przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe                                 i zbilansowane posiłki.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną   i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny ,  a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno- obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność  w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki       

 

 

ZAŁOŻENIA

KONCEPCJI PRACY  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3   IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY   W ŻARACH

 

 Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   jest jednym z dokumentów opracowywanych samodzielnie przez zespół nauczycielski. Ma charakter wieloletniego planu działań przedszkola i stanowi drogowskaz, swojego rodzaju mapę kierunkującą działania dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Jest konstrukcją, na której opiera się planowanie oddziaływań przedszkola na krótsze okresy – roczne, miesięczne, tygodniowe.

 Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   została zaprojektowana w oparciu o  ewaluację Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 opracowaną na lata 2009-2014 ,  aktualne informacje o działalności placówki, diagnozę stanu przedszkola i warunków jego funkcjonowania, analizę środowiska lokalnego, potrzeb edukacyjnych dzieci , rodziców, oczekiwań i wyzwań cywilizacyjnych.

Zaprojektowana przez zespół nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 3  im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach   oraz przedstawicieli Rady Rodziców  Koncepcja Pracy Przedszkola zawiera cele strategiczne  oraz cele szczegółowe do realizacji w kolejnych latach.

Dokument ma charakter otwarty, możliwe jest dokonywanie modyfikacji i zmian wynikających z potrzeb, nowych oczekiwań podmiotów edukacyjnych, nowych wyzwań i kierunków w edukacji najmłodszych.

 

I.               CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI

 

 

1. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

 2. Przedszkole tworzy warunki do wychowania optymistów- ludzi potrafiących dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań  i otwarcie słuchać głosów innych ludzi.

 

3.W przedszkolu wdrażane są innowacyjne działania, programy autorskie, alternatywne metody pracy z dziećmi wspomagające  i wspierające rozwój.

 

4. Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie  z sobą i środowiskiem.

 

 

II.    REALIZATORZY KONCEPCJI

1.     Nauczyciele przedszkola:

- mgr Teresa Gorczyca

-mgr Beata Słowińska

- mgr Beata Szumańska

-mgr Anna Czarnecka

-mgr Joanna Bielska

-mgr Ewa Wawrzyniak

-mgr Grażyna Paszkiewicz

-mgr Elżbieta Ostrowska

-Alina Kasperska

  2. dyrektor przedszkola

         - mgr Jolanta Baworowska

 

III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Dyrektor i wszyscy nauczyciele  Miejskiego Przedszkola nr 3im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach

 

 

  IV. SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA

       Uszczegółowienie zapisów i realizacji celów strategicznych Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach  znajduje się  w rocznych planach pracy ujętych w formie konkretnych zadań  do wykonania .  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY

 

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

 

                                                                                                        

Przedszkole diagnozuje          Przedszkole diagnozuje                   Przedszkole uwzględnia

potrzeby środowiska               potrzeby i oczekiwania                  propozycje, wskazówki-

lokalnego                                 dzieci i rodziców                           modyfikuje swoją pracę

 

 

Przedszkole tworzy warunki do wychowania optymistów- ludzi potrafiących dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi.

  

                                

 

 

        

W przedszkolu wdrażane są innowacyjne działania, programy autorskie, stosuje się alternatywne metody pracy wspomagające i wspierające rozwój dzieci

                    ↓                                             ↓                                                          ↓

 W przedszkolu projektowane        w przedszkolu realizowane          w przedszkolu stosuje się                 

i realizowane są innowacje             są  programy autorskie               alternatywne, innowacyjne

pedagogiczne                                                                                     metody i formy pracy z

                                                                                                            dziećmi

                                                                   ↓                                   

 Przedszkole organizuje na wniosek i za zgodą rodziców zajęcia dodatkowe z logopedii, gimnastyki korekcyjnej,  rytmiki, religii i   języków obcych

 

Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie z sobą                       i środowiskiem

                ↓                                                                                         ↓                             

    Przedszkole włącza się w                                             Przedszkole realizuje ogólnopolskie,                                                                                         

Ogólnopolskie i regionalne                                                 regionalne i przedszkolne projekty

Programy i projekty promujące                                    o tematyce przyrodniczej i ekologicznej

Szeroko pojęte zdrowie, zdrowy styl

Życia , aktywny sposób spędzania wolnego czasu

 

przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie posiłki

zgodne z zaleceniami i normami PSSE przygotowywane we

własnej kuchni, do picia soki naturalne przygotowywane ze

świeżych warzyw i owoców oraz wodę do picia z dystrybutorów

 

 

V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI  -

       KRYTERIA  SUKCESU

  • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
  • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
  • Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
  • Zwiększenie integracji rodziny  z przedszkolem,
  • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola , dobra opinia  o działalności przedszkola ,
  • Zacieśnienie współpracy  z instytucjami wspomagającymi przedszkole ,
  • Upowszechnianie wiedzy  o działalności przedszkola w środowisku – promocja ,
  • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
  • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
  • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne , multimedia

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI

 

Etapy zbierania danych

Cele

 

 

Bieżąca obserwacja realizacji zadań

·       ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem

·       doskonalenie i modyfikowanie realizowanej koncepcji

·       określenie stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji

 

 

Po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji pracy przedszkola

·       ocena stopnia realizacji celów szczegółowych

·       oceną cząstkowa realizacji koncepcji

·       modyfikacja i projektowanie zmian w realizowanej koncepcji pracy przedszkola

·       określenie stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji

·       zebranie informacji niezbędnych do dalszego planowania pracy placówki

 

 

Po zakończeniu realizacji całej Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach  ( 2019 r )

·       oszacowanie efektów działania i realizacji założeń strategicznych i szczegółowych koncepcji

·       dokonanie oceny sumującej realizację koncepcji

·       określenie stopnia zaangażowania pracowników  w projektowanie i pełną realizację koncepcji pracy przedszkola

·       zebranie informacji niezbędnych do dalszego planowania pracy przedszkola

 

 

 

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań  gromadzą nauczycielki , a po wykonaniu zadania przekazują je wicedyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji pracy przedszkola i ewaluacje sumujące przeprowadza  dyrektor , a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wybrane fragmenty ewaluacji przedstawiane są rodzicom.

 

KRYTERIA EWALUACJI SUMUJĄCEJ:

► co najmniej 80% celów szczegółowych zostało osiągniętych- koncepcja została zrealizowana w stopniu bardzo dobrym ( wysoki poziom realizacji założeń koncepcji);

► powyżej 50% celów szczegółowych zostało osiągniętych- koncepcja została zrealizowana w stopniu dobrym;

► poniżej 50% celów szczegółowych zostało osiągniętych – koncepcja została zrealizowana w stopniu niedostatecznym.