3 latki 

https://youtu.be/B7hjasJ7LQk

4 latki (grupa 1)

https://youtu.be/oRiW6UUzUm4

4 latki (grupa 2)

https://youtu.be/16wnCAssZak

5 latki

https://youtu.be/dM-u-bgpS_U

6 latki (grupa 1)

https://youtu.be/0DtIJk3wvTU

6 latki (grupa 2)

https://youtu.be/ZR6hF8Av_sU