Procedura opieki nad dzieckiem w okresie stanu epidemii   związku

 z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH

I Cel procedury

Ze względu na uruchomienie placówki od 01.09.2020r. w reżimie sanitarnym wprowadza się procedurę przyprowadzania dziecka do przedszkola, w oparciu o:

        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 )

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. 2020 poz. 374 z pózn.z,.)

        wytycznych  GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3, a także rekomendacji MZ i MEN

II Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie placówki oraz rodziców/ prawnych opiekunów dzieci  w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

III  Odpowiedzialność

1. Dyrektor-  jest odpowiedzialny za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników  i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. Nauczyciel – jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa  

3. Rodzice- jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonych zasad, odpowiednie   przygotowanie dziecka  do pobytu w przedszkolu, ścisłą współpracę z przedszkolem

 

IV  Sposób wdrożenia procedury

1. Pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z procedurą na spotkaniu organizacyjnym.

2. Dla rodziców procedura zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, platformie 4parents,  stronie internetowej przedszkola.

V  Opis procedury

1.       Każda grupa dzieci w przedszkolu przyporządkowana jest do swojej sali, w miarę możliwości organizacyjnych dzieci przebywają wyłącznie w swojej sali. Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch wybranych grup podczas dyżuru związanego z przyprowadzaniem  i odbiorem dzieci w godzinach 6:30-7:00 oraz 15:30-16:00. Wynika to z bardzo niskiej frekwencji dzieci w tych godzinach, absencji nauczycieli.

2.       Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci

           3.       W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

4.       Przy wejściach do przedszkola są prowadzone dyżury przez pracowników obsługi i nauczycieli.

5.       Pracownicy dyżurujący odpowiedzialni są za  egzekwowanie od rodziców i dzieci przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania  COVID – 19:

- do przedszkola wchodzą wyłącznie dzieci

- rodzice bez uzasadnionej potrzeby nie wchodzą do przedszkola

-dopuszcza się wejście do przedszkola rodziców dzieci z grupy dzieci 3 latków oraz dzieci nowoprzyjętych przestrzegając zasady do 5 osób  do przestrzeni wspólnej – szatnia.

- dzieci mają mierzoną temperaturę na wejściu termometrem bezdotykowym  ( jeśli jest taka konieczność pomiar ten jest powtarzany w sali) – rodzice wyrazili pisemną zgodę na pomiar temperatury dzieci i siebie w przypadku konieczności wejścia do przedszkola, uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach grupowych

- dzieci nie wnoszą do przedszkola żadnych zbędnych rzeczy

- rodzice  oddając dziecko do przedszkola muszą być w maseczkach

       O wszystkich rozwiązaniach organizacyjnych oraz wymogach sanitarnych dotyczących pobytu dziecka w  przedszkolu rodzice na bieżąco są informowani za pośrednictwem platformy  4parents. 

       Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe, w szczególności bez objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem oraz zachorowaniem na COVID-19.

       Dzieci przed przyprowadzeniem do przedszkola powinny mieć codziennie mierzoną temperaturę.

10. Jeżeli z dzieckiem zamieszkuje osoba w kwarantannie lub izolacji nie wolno

      przyprowadzać dziecka do przedszkola. ( oświadczenie rodziców)

11. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury lub innych objawów mogących wskazywać na objawy chorobowe, w tym w szczególności towarzyszące zarażeniu koronawirusem lub zachorowaniu na COVID-19 - dziecka nie wolno przyprowadzić do przedszkola, należy skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno - epidemiologiczną, lub zadzwonić na nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

       12.Rodzice/Opiekunowie dziecka, którzy w szczególnych przypadkach muszą wejść do przedszkola powinni mieć założoną osłonę nosa i ust, przed wejściem do placówki powinni zdezynfekować ręce udostępnionym przez przedszkole środkiem do dezynfekcji.

13.Rodzice/opiekunie dziecka, powinni zachować odstęp społeczny od pracowników przedszkola, a także innych dzieci i ich opiekunów wynoszący co najmniej 1,5 m.

14.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wskazania numerów telefonów kontaktowych (tzw. szybki kontakt), w celu ewentualnego poinformowania o niepojących   objawach u dziecka lub innych okolicznościach związanych z pobytem w przedszkolu. 

15.W razie manifestowania przez dziecko niepokojących objawów choroby, dziecko zostanie odizolowane i zostaną zawiadomieni rodzice/opiekunowie prawni w celu jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

16.W razie wytępienia u dzieci przebywających w przedszkolu lub pracowników mających z nimi kontakt objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19 niezwłocznie zostanie poinformowana stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze postępowanie będzie uzależnione od ich wskazań (możliwe wprowadzenie kwarantanny lub izolacji, zamknięcie placówki). Jeśli personel przedszkola uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe.

  17.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkola przez opiekunów zdrowych (rodzice/ opiekunowie prawni/osoby upoważnione)   bez objawów chorobowych, podwyższonej temperatury, nie mających wskazań zgodnie z reżimem sanitarnym jako osoby przebywające w kwarantannie bądź pod nadzorem epidemicznym.

  18. Placówka zostanie właściwie przygotowana pod względem sanitarnym do pobytu dzieci w przedszkolu ( zalecenia dotyczące higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni)

  19.Sale w których będą przebywały dzieci zostaną odpowiednio przygotowane  ( usunięte zostaną  przedmioty których nie można zdezynfekować ( pluszowe, materiałowe zabawki, dywany).

  20. Zamiast dywanów zakupione zostaną maty oraz siedziska ( kółka – dropsy) które można na  bieżąco myć i dezynfekować.

  21. Dzieci z najmłodszych grup będą leżakowały na zdezynfekowanych leżaczkach, mając osobisty kocyk i poduszeczkę.   

  22. Pomieszczenia będą na bieżąco wietrzone przez nauczycieli i pracowników obsługi.

  23.Sprzęt na placu zabaw, piaskownice i zabawki  będą systematycznie  dezynfekowane przez wyznaczonych  pracowników.

  24. Dzieci wychodzą na plac zabaw zmianowo. Mogą wychodzić na spacery.

  25.Przedszkole zapewni bezpieczne spożywanie posiłków ( właściwa dezynfekcja miejsc spożywania posiłków, przygotowanie i podawanie posiłków zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą HACAP)

  26.Rodzice mają możliwość komunikacji z przedszkolem głównie za pomocą platformy 4parents , na której na bieżąco nauczyciele zamieszczają ważne komunikaty, ogłoszenia, jak też informacje na temat realizacji podstawy programowej w danym tygodniu. Wskazany jest również kontakt telefoniczny i za pomocą poczty            e mail.

Procedura obowiązuje od 1 września 2020r.

W związku z możliwością zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość zmiany wybranych postanowień procedury dotyczących rozwiązań organizacyjnych szczególnie w przypadku dużej absencji pracowników.    

 

Dyrektor przedszkola

Jolanta Baworowska