Żary, 20.08.2020r.

miejscowość, data

 

PROTOKÓŁ

 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do

Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji WOŚP

nazwa szkoły / przedszkola

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok 2020/2021

 

Działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji WOŚP nr 1/2020 z dnia 26.03.2020r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

1.     BEATA SŁOWIŃSKA – Przewodniczący Komisji

2.     ALINA KASPERSKA

3.     GRAŻYNA PASZKIEWICZ

przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok 2020/2021.

1.     Liczba miejsc.

Do obsadzenia w procesie rekrutacji przedstawiono kandydatom i ich rodzicom   ogółem 3 miejsca.

W dniu 29.04.2020r. decyzją Dyrektora ustalono ostateczną liczbę miejsc obsadzaną w postępowaniu rekrutacyjnym ogółem na 3. Struktura miejsc została ustalona w następujący sposób:

·         grupa 6 latki- 4 miejsca

2.     Kandydaci

Wnioski o przyjęcie do przedszkola gromadzono do 19.08.2020r. 

Łącznie zgłoszonych zostało 13 kandydatów – rocznik 2013-1, 2014-6, 2017-6 z czego po weryfikacji formalnej do postępowania rekrutacyjnego dopuszczono 13 kandydatów.

3.     Dokumenty

Analizy dostarczonych dokumentów dokonała Komisja Rekrutacyjna.

4.     Kryteria i punktacja.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było z zastosowaniem obowiązujących kryteriów naboru, określonych na podstawie:

·         Na podstawie art. 157 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59;

·         Statutu Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Fundacji WOŚP w Żarach

·         Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr WA.0050/22/2020 z dnia 27.01.2020r.

Na tej podstawie kandydatom, których wnioski były rozpatrywane przyznano liczby punktów wynikające ze spełniania przez nich określonych kryteriów naboru.

5.     Kwalifikacja.

Na podstawie działań opisanych w p. 1-4 Komisja Rekrutacyjna w dniu 20.08.2020r. dokonała kwalifikacji kandydatów.  Ogółem zakwalifikowano  13 kandydatów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  Załącznik nr 1.

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola w dniu 20.08.2020r. oraz opublikowana na stronie internetowej przedszkola .

6.     Potwierdzanie woli przyjęcia i przyjęcie.

Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych stanowi Załącznik nr 2. Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola, oraz opublikowaniu na stronie internetowej przedszkola w dniu 20.08.2020r. Lista została wywieszona w formie analogicznej do Załącznika nr 1,   Ostateczna lista kandydatów przyjętych   stanowi załącznik nr 3.

7.     Zdarzenia.

W trakcie prowadzonego postępowania Komisja Rekrutacyjna nie stwierdziła zdarzeń, które mogły by mieć negatywny wpływ na prace Komisji lub wyniki postępowania.

8.     Deklaracja bezstronności.

Podpisani poniżej Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej oświadczają, iż nie zaszły żadne okoliczności mające wpływ na ich bezstronność, w szczególności w postępowaniu rekrutacyjnym nie brały udziału przedstawiciele ich bliskiej rodziny.

9.     Zdania odrębne i uwagi członków Komisji.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie zgłosili zdań odrębnych i uwag do protokołu.

10.  Odczytanie i podpisanie.

Protokół został odczytany oraz przez wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej parafowany na każdej stronie i podpisany.

11.  Liczba egzemplarzy.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

  1. SŁOWIŃSKA BEATA – Przewodniczący Komisji

2.     KASPERSKA ALINA

     3.     PASZKIEWICZ GRAŻYNA

 

Załącznik nr 1

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Rok urodzenia 2013

     1.Andrasz Mario Brandon

Rok urodzenia 2014

1.     Andrasz Miguel Santino

2.     Baran Zofia

3.     Głuchowski Alan

4.     Jakimiuk Gronowska Ewa

5.     Juryta Emilia

6.     Trzeciak Filip

 Rok urodzenia 2017

1.     Augustyn Franciszek

2.     Drąg Maciej

3.     Korczak Maja

4.     Mikoś Karolina

5.     Paluch Igor

6.     Przybyła Anna