KOMUNIKAT

dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Szanowni Rodzice,

Od 11 maja otwieramy przedszkola przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Poniższe zasady obowiązywać będą do 24 maja.

  • Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

·   Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·   Do przedszkola nie będą miały wstępu osoby z zewnątrz. Rodzice dzieci przekazywać będą w przedsionku.

      Przy wejściu do przedszkola będzie pomiar temperatury ciała dzieci. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) pracownik przedszkola poprosi rodziców o zabranie dziecka do domu.

       W placówkach obowiązywać będą wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

      Nie będą organizowane wyjścia poza teren instytucji (np. spacer do parku);

    Z sali zostaną  usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

     Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw pod warunkiem codziennej ich dezynfekcji .

     W przedszkolu obowiązywać będą procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

    Zorganizowane będzie bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte lub wyparzane.

    W czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.