POTWIERDZENIE WOLI

 

uczęszczania do przedszkola

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do  

 

…………………………………………..………………………………….

Nazwa przedszkola

 

 dziecka, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem

 

 ..................................................................................................................                
                                     
imię i nazwisko dziecka

 

PESEL ……………………………………………………………………………………

                                              

 

………………………………………………………………………………………………

                                       adres zamieszkania dziecka

 

 

 

…………………………………….                             ……………………………………………

podpis matki/opiekuna prawnego                                     podpis ojca/opiekuna prawnego       

 

 

 

Miejscowość, ..............................................data